HaloDotAPI
XUGC
BTB:Slayer
Halo Infinite - Mode

BTB:Slayer


Slay the enemy team.64.6k
2.6M
3.38